Tickets for Mystic Festival 2021 are now on sale!
×

MYSTIC FESTIVAL

OPER AIR 2-4.06.2021

Gdańsk Shipyard


REGULATIONS MYSTIC FESTIVAL 2021
Gdańsk Shipyard 2-4.06.2021

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie wydarzeń artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych, zwanych dalej odpowiednio: „Mystic Festival 2020”, organizowany przez Tomasza Ochaba i Michał Wardzała, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Mystic Coalition sp. zoo sp.k, pod adresem: Minoga 127, 32-046 Minoga, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 5130257272, KRS: 0000754728, adres poczty elektronicznej: info@mysticfestival.pl zwanego dalej „Organizatorem”,

2. Na terenie, na którym odbywa się Mystic Festival 2020, przebywają, powołane przez Organizatora, służby porządkowe i służbą informacyjną, (w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia), którzy mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Mystic Festivalu 2020, zwani dalej „Służbą porządkową i służbą informacyjną”.

3. Członkowie Służby porządkowej i służby informacyjnej obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez Organizatora, który zawiera następujące informacje: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

4. Prawo wstępu na Mystic Festival 2020 mają osoby posiadające jeden z następujących dokumentów:

a) ważny bilet wstępu, wydany przez Organizatora,
b) zaproszenie dla gościa, wydane przez Organizatora,
c) identyfikator wydany przez Organizatora (opaska).

Bilety wszystkich kategorii podlegają wymianie na odpowiednią opaskę przy pierwszym wejściu na teren imprezy.
Każdy uczestnik dokonuje wymiany biletu na opaskę osobiście. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba.
Uszkodzenie lub zerwanie opaski powoduje utratę jej ważności. Zabronione jest odstępowanie lub odsprzedawanie opaski.

5. Osoby uczestniczące w Mystic Festival 2020 mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.

6. Służby porządkowe i służba informacyjna podczas sprzedaży biletów wstępu na Mystic Festival 2020 oraz przy wejściu na Mystic Festival 2020, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren Wydarzenia lub dokonującej zakupu biletu, okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.

7. Wstęp na Mystic Festival 2020 osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej jeden z dokumentów uprawniających do wejścia na Wydarzenie, o których mowa w pkt. 5, która, przed wejściem na Mystic Festival 2020, podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego dostępnego przy wejściu na Mystic Festival 2020. Postanowienie ma zastosowanie, o ile regulamin terenu, na którym odbywa się Mystic Festival 2020, nie określa wyższej granicy wieku dla wstępu na teren, na którym odbywa się Mystic Festival 2020. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.

8. Osoby uczestniczące w Mystic Festival 2020 są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu i regulaminu terenu, na którym odbywa się Wydarzenie.

9. Służby porządkowe oraz służby informacyjne są uprawnione do:

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w Mystic Festival 2020, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Mystic Festival 2020,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w Mystic Festival 2020, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie, na którym odbywa się Mystic Festival 2020, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Mystic Festival 2020, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym odbywa się Mistic Festival 2020,
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

10. Czynności podejmowane przez Służby porządkowe i śłużby informacyjne, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

11. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia przez służby porządkowe lub ochroniarskie, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

12. Na terenie, na którym odbywa się Mystic Festival 2020 zabrania się:

a) wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych (za wyjątkiem zakupionych u Organizatora), środków odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników laserowych oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych, wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych oraz wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu,
b) wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego, a także wykonywania fotografii, nagrywania dźwięku i filmowania,
c) prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, d) wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu” (np: pomieszczeń służbowych, elementów konstrukcji sceny, pomieszczeń dla artystów, itp.),
e) palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących,
f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
g) rzucania jakimikolwiek przedmiotami.

13. Służby porządkowe lub służba informacyjna są uprawnione do:

1) odmówienia wstępu na Mystic Festival 2020 oraz uczestniczenia w nim:
a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 9 Regulaminu.
c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub inne wyroby, napoje, środki lub substancje, których posiadanie, zgodnie z Regulaminem jest zabronione,
e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
f) osobom nie posiadającym dokumentu lub identyfikatora określonego w pkt 4, 5 lub 6 Regulaminu,
2) usunięcia z terenu, na którym odbywa się Mystic Festival 2020, osób o których mowa w ust. 1),
3) usunięcia z terenu, na którym odbywa się Mystic Festival 2020, osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Mystic Festival 2020.

14. Wszystkie osoby, które uczestniczą w Mistic Festivalu 2020, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych oraz służby informacyjnej. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

15. Na terenie, na którym odbywa się Mystic Festiwal 2020, mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.

16. Na terenie, na którym odbywa się Mystic Festival 2020, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.

17. Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej www.mysticfestival.pl
b) przy wejściu na Mystic Festival 2020.

Festival organizer

Mystic Coalition